Các hoạt động STEM nên được lập kế hoạch và thực hiện giữa giáo viên và cộng đồng

VND 20,000

Available

Description

Cải cách STEM đối với việc học tập ở lứa tuổi mầm non nên được thực hiện ở cấp địa phương thông qua việc cung cấp các bài học STEM kiểu mẫu và phát triển chuyên môn, đồng thời tăng cường hiểu biết và chấp nhận STEM giữa các bên liên quan chính như phụ huynh, nhà giáo dục, các nhà hoạch định chính sách và quản trị viên.

Nguồn: Key Points for STEM, Chapter X, March 2020

Biên dịch: Educe Vietnam