STEMchatAI, phát triển trên mô hình ngôn ngữ GPT-3.5 của OpenAI, được tạo ra để hỗ trợ các giáo viên tùy chỉnh chương trình giáo dục STEMsmart cho phù hợp với yêu cầu của từng lớp học. STEMchatAI đã được huấn luyện bằng hàng triệu ký tự lấy từ chương trình giáo dục mầm non STEMsmart. Bạn chỉ việc trò chuyện với STEMchatAI bằng bất cứ ngôn ngữ nào. STEMchatAI sẽ trả lời bạn bằng ngôn ngữ bạn đang sử dụng.

Các trò chuyện trong cửa sổ này sẽ biến mất khi bạn khởi động lại hội thoại. Bạn hãy copy nội dung trò chuyện và lưu trong kho tài liệu riêng của bạn nếu cần.

Lưu ý: Do trình độ phát triển hiện tại của công nghệ trí thông minh nhân tạo, STEMchat AI có thể vẫn tạo ra một số nội dung không chính xác. Hãy sử dụng STEMchat AI một cách có trách nhiệm và với sự thận trọng.