Các hoạt động STEM phải được đặt trong bối cảnh thân thuộc

VND 20,000

Available

Description

Cách các hoạt động STEM được mô tả dẫn đến những hiểu biết cơ bản về sự tham gia của mọi người trong một xã hội, được dẫn dắt bởi Khoa học và Công nghệ. Những học sinh biết cách đặt câu hỏi, biết tò mò về cách lấy dữ liệu, học cách diễn giải và thảo luận dữ liệu trong quy trình giải pháp được chuẩn bị để có thể tham gia vào các quá trình xã hội, xoay quanh các vấn đề khoa học và kỹ thuật.

Nguồn: Key Points for STEM, Chapter IX, March 2020

Biên dịch: Educe Vietnam