Giáo dục STEM dành cho tất cả mọi người và quan điểm về bình đẳng giới cần phải được đưa vào từ những năm đầu

VND 20,000

Available

Description

Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của trải nghiệm thời thơ ấu đối với tương lai của các cá nhân, và mức độ bất bình đẳng cản trở việc xây dựng một sự nghiệp mong ước và một xã hội với cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.

Nguồn: Key Points for STEM, Chapter VIII, March 2020

Biên dịch: Educe Vietnam