Tầm quan trọng của việc nhận thức được các vấn đề tiềm ẩn trong giáo dục STEM ở lứa tuổi mầm non

VND 20,000

Available

Description

STEM mang đến những cơ hội phong phú cho sự phát triển của trẻ em thông qua việc tích hợp kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau và thông qua sự lan tỏa kinh nghiệm từ lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Đồng thời, có một số vấn đề nảy sinh trong quá trình giáo dục STEM sớm. Người ta có thể đặt câu hỏi về hiệu quả của việc đào tạo và đẩy lùi trẻ em khỏi STEM ngay từ khi trẻ còn nhỏ.

Nguồn: Key Points for STEM, Chapter VII, March 2020

Biên dịch: Educe Vietnam