Đọc viết STEM dựa trên Kiến thức, Thực hành, Năng lực và Giá trị xuyên suốt của STEM

VND 20,000

Available

Description

Đưa giáo dục STEM vào những năm tuổi thơ không phải là một việc dễ dàng. Nó đòi hỏi phải xem xét lại mục tiêu của Giáo dục STEM cho Trẻ Mầm non (ECSE) (OECD, 2012), tức là theo đuổi kết quả nào. Mục tiêu của ECSE phải là động lực định hình các quyết định về những ý tưởng, thực hành và các giá trị của giáo dục STEM cần được đưa vào.

Nguồn: Key Points for STEM, Chapter VI, March 2020

Biên dịch: Educe Vietnam