Phát triển Nhận dạng STEM Tích cực và Tính chọn lọc STEM trong Những năm Tuổi thơ

VND 20,000

Available

Description

Bản sắc STEM và tính hiệu quả của STEM là một trong những thành phần quan trọng để đảm bảo sự quan tâm và kiên trì liên tục đối với STEM. Nền tảng của hai khái niệm này được xây dựng thông qua kinh nghiệm giáo dục thời thơ ấu.

Nguồn: Key Points for STEM, Chapter III, March 2020

Biên dịch: Educe Vietnam