Giáo dục STEM nên hỗ trợ và khuyến khích các Kỹ năng thế kỷ 21 cho trẻ em và Sự bền vững cũng như Các mục tiêu của Liên Hợp Quốc

VND 20,000

Available

Description

Trẻ em bắt đầu phát triển các kỹ năng nền tảng từ sớm sẽ giúp chúng suy luận, suy nghĩ sáng tạo, phân tích dữ liệu và làm việc hợp tác trong tương lai. Bởi vì trong tương lai chúng được kỳ vọng sẽ mang đến những giải pháp tốt hơn cho những thách thức toàn cầu mà xã hội phải đối mặt.

Nguồn: Key Points for STEM, Chapter II, March 2020

Biên dịch: Educe Vietnam