Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu giáo dục STEM

VND 20,000

Available

Description

Giáo dục STEM có thể được coi là một cách tiếp cận liên ngành bao hàm toàn bộ quá trình giáo dục từ mầm non đến giáo dục đại học. Giáo dục STEM có thể được xác định là một trong những cách tiếp cận mới được sử dụng trong hệ thống giáo dục, nhằm mục đích giúp học sinh có thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của mình (İdin, 2018).

Nguồn: Key Points for STEM, Chapter I, March 2020

Biên dịch: Educe Vietnam