Hiểu về Sự nghiệp Khoa học: Bản chất của Khoa học trong các Tiêu chuẩn Khoa học Thế hệ Tiếp theo

VND 20,000

Available

Description

Chương này trình bày các quan điểm, cơ sở lý luận và nghiên cứu nhằm nhấn mạnh vào bản chất của khoa học trong bối cảnh của NGSS. Ngoài ra, tám cách hiểu với các kết quả đầu ra phù hợp ở mỗi cấp học được đưa vào như là phần mở rộng của các thực hành khoa học và kỹ thuật, và các khái niệm xuyên suốt chứ không phải là khía cạnh thứ tư của tiêu chuẩn.

Nguồn: NGSS Release, Appendix H, April 2013

Biên dịch: Educe Vietnam