Bập bênh và Lăn. Đọc thành tiếng cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi

VND 20,000

Available

Description

Thông qua việc đọc thành tiếng, trẻ em có thể học tên và ý nghĩa của các đồ vật, hành động, con người và ý tưởng xung quanh trẻ. Đồng thời, trẻ có thể học cách mà con người, ý tưởng và sự vật này liên hệ với nhau, đó là thông tin nền tảng quan trọng cho sự phát triển khả năng đọc viết trong tương lai.

Nguồn: NAEYC, Young Children, Vol. 76, No. 3, Fall 2021

Biên dịch: Educe Vietnam