Đánh giá trẻ em

VND 20,000

Available

Description

Trong phần này, các vấn đề như đánh giá trong giáo dục mầm non là gì và loại công cụ đánh giá nào có thể sử dụng sẽ được đề cập. Bài phản ánh này được soạn theo năm chủ đề chính: Đánh giá trong giáo dục mầm non là gì? các nguyên tắc đánh giá trong giáo dục mầm non, các phương thức đánh giá, giải thích dữ liệu thu được từ đánh giá, và làm việc với gia đình trong quá trình đánh giá.

Nguồn: Key Points for STEM, Chapter XIV, March 2020

Biên dịch: Educe Vietnam