Các bản ghi giai thoại: Chiến lược thực tế để ghi chú có ý nghĩa

VND 20,000

Available

Description

Phát triển một hệ thống quản lý để ghi chép và sử dụng các ghi chú giai thoại trong lớp học mầm non là chìa khóa cho việc giảng dạy có chủ đích. Một hệ thống được tổ chức tốt sẽ giúp giáo viên tập trung sự chú ý vào học sinh thay vì nghĩ về các khía cạnh “làm thế nào để” ghi chép sổ sách. 

Nguồn: NAEYC, Young Children, Vol. 74, No. 3, July 2019

Biên dịch: Educe Vietnam