Quan sát, lập kế hoạch, hướng dẫn: Cách một giáo viên có chủ ý đáp ứng các tiêu chuẩn thông qua trò chơi

VND 20,000

Available

Description

Học tập vui vẻ kết hợp cùng các trải nghiệm mở, các sáng kiến hướng đến trẻ em, và các hoạt động do giáo viên hướng dẫn. Mặc dù trẻ em có thể không hiểu hết những ý tưởng rộng lớn hơn mà chúng đang khám phá khi chơi, nhưng việc vui chơi mang lại những trải nghiệm góp phần củng cố kiến thức và khả năng hiện tại của chúng mà chúng sẽ dựa vào khi giải quyết các vấn đề trong tương lai.

Nguồn: NAEYC, Young Children, Vol. 73, No. 1, March 2018

Biên dịch: Educe Vietnam