Ghi chú nhanh và dễ dàng: Chiến lược thực tế cho giáo viên bận rộn

VND 20,000

Available

Description

Kiến thức của giáo viên về từng trẻ giúp họ lập kế hoạch cho môi trường thử thách và các hoạt động phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của trẻ. Đánh giá trẻ thường xuyên là điều cần thiết để xây dựng kiến thức cá nhân - và xác định được những trẻ có thể được hưởng lợi từ các hỗ trợ chuyên biệt hơn.

Nguồn: NAEYC, Teaching Young Children, Vol. 13, No. 1, October/November 2019

Biên dịch: Educe Vietnam