Tiếp theo là gì? Cách tiến trình học tập giúp giáo viên hỗ trợ sự phát triển và học tập của trẻ em

VND 20,000

Available

Description

Đánh giá quá trình dựa trên tiến trình học tập giúp nâng cao khả năng của giáo viên trong việc xác định những gì mỗi trẻ đang biết và thiết kế các hoạt động giáo dục hỗ trợ trẻ chuyển sang cấp độ học tập và phát triển tiếp theo.

Nguồn: NAEYC, Young Children, Vol. 74, No. 3, July 2019

Biên dịch: Educe Vietnam