Công nghệ trong Giáo dục STEM Mầm non

VND 20,000

Available

Description

Điều quan trọng phải hiểu rằng công nghệ là một công cụ - một phương tiện để đạt được mục tiêu cuối cùng là cải thiện kết quả của trẻ em một cách hiệu quả hơn. Việc tích hợp thành công công nghệ vào lớp học có thể đạt được bằng cách sử dụng công nghệ một cách có chiến lược để đạt được các mục tiêu học tập và khuyến khích học tập chủ động giữa trẻ em với nhau và giữa trẻ em với giáo viên. 

Nguồn: Key Points for STEM, Chapter 5, March 2020

Biên dịch: Educe Vietnam