Phát triển trong STEM. Quy trình thiết kế: Thực hành Kỹ thuật ở Mầm non

VND 20,000

Available

Description

Quy trình thiết kế kỹ thut – tìm ra vn đ, tưởng tượng và lp kế hoch, sáng to và ctiến – cho phép các nhà giáo dc thu hút tâm trí ca trẻ nhỏ vào vic gii quyết các vn đề thc tế, chng minh rng hc tp bao gm kim tra và sa đi, đng thi giúp trẻ khám phá nhiu chủ đề STEM.

Biên dịch: Educe Vietnam

Đặt hàng ngay